Нараства броят жилищни сгради в област Търговище

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2019 година нараства с 20 жилищни сгради. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 25.9 хил. или 59.1% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3.3%, панелните – 1.0%, а сградите с друга конструкция – 36.6%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 30.2%, а най-нисък на тези, от началото на 2011 г. – 0.5%.

Към 31.12.2020 г. броят на жилищата в област Търговище е 66.1 хиляди. В градовете се намират 34.0 хил. жилища или 51.4% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област Търговище на 1 000 души от населението през 2020 г. е 601, като в градовете тя е 570, а в селата – 637.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 65.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 29.7%, а едностайните са 5.2%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Търговище е 1.7, като за градовете показателят е 1.8 лица, а за селата – 1.6.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 63.8 хил. или 96.5% от общия жилищен фонд на област Търговище.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 745.4 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.8 кв. м., като в градовете тя е 74.9 кв. м., а в селата – 68.5 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Търговище е 43.1 кв. м., като за градовете тя е 42.7 кв. м., а за селата 43.6 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 66.1 хил. жилища в област Търговище 75.7% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 15.2%, само електрифицираните – 4.3%, а електрифицирани само с водопровод – 4.6%.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе