Област Търговище е на 24-о място по брой население у нас

Към 31 декември 2022 г. населението на област Търговище е 96 201 души, което представлява 1.5% от населението на България и нарежда областта на 24-то място по брой на населението след област Разград (101.1 хил. души), и преди област Габрово (96.0 хил. души). В сравнение[1] с 2021 г. населението на областта през 2022 г. намалява с 818 души, или с 0.8%.

Мъжете са 46 661 (48.5%), а жените – 49 540 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 062 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 24 076, или 25.0% от населението на областта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.0%, а на мъжете – 20.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 12 917, или 13.4% от общия брой на населението в област Търговище.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост[2] в област Търговище е 62.5%. Коефициентът в градовете е 57.7%, а в селата – 69.1%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2022 г. достига 46.4 години. Средната възраст на населението в градовете е 45.3 години, а в селата – 47.8 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени[3] при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Търговище към 31.12.2022 г. е 55 250 души, или 57.4% от населението в областта, като мъжете са 29 435 души, а жените – 25 815 души.

Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 27 066 души, или 28.1%, а под трудоспособна възраст – 13 885 души, или 14.5% от населението на областта.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2022 г. в градовете на област Търговище живеят 54 062, или 56.2%, а в селата – 42 139, или 43.8% от населението на областта.

Към края на 2022 г. населените места в област Търговище са 194, от които 5 са градове и 189 – села.

В 43, или в 22.2% от населените места на областта живеят от 1 до 49 души включително.

В съответствие с административно-териториалното устройство област Търговище е разделена на 5 общини.

Общини

Най-малка по брой на населението е община Антоново, в която живеят 4 493 души, или 4.7% от населението на областта, а най-голяма е община Търговище – 48 302 души (50.2%).

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе