Средната брутна годишна работна заплата за област Търговище с ръст през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.7 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната.

В сравнение с 2019 г. броят на наетите в областта  намалява с 6.5%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в три икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. Намаление се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.4%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.3%; „Образование“ – 9.1%; „Строителство“ – 8.1%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 7.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2020 г., областта заема 25- то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 747.4 хил., а най-малък в област Видин – 15.3 хиляди.

Фиг. 1. Средна брутна годишна работна заплата за област Търговище по години

В област Търговище средната брутна годишна работна заплата за 2020 г. е 13 368 лв., при 16 687 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2020 г. област Търговище заема единадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) – 22 950 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 10 881 лева.

През 2020 г. средната годишна брутна работна заплата в област Търговище се увеличава спрямо 2019 г. с 11.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Операции с недвижими имоти“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование”. Намаление на средната годишна брутна заплата се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство”.

В областта средната годишна работна заплата през 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.6% спрямо 2019 г., а в частния сектор – с 9.8%.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Търговище
Новини Попово
Новини Омуртаг
Новини Омуртаг
Новини - Североизточна България
Върни се горе