КЕВР проведе открито заседание за цени на топлинната енергия от 1.07.2023

На открито заседание КЕВР, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени от 01.07.2023 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите   докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  В заседанието   участваха представители на топлофикационни дружества от цялата страна – „Топлофикация-София“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, Веолия Енерджи Варна” ЕАД, „Топлофикация Русе“ ЕАД, „Топлофикация Перник“ АД, „Топлофикация Сливен“ ЕАД, „Топлофикация Разград“ АД, „Топлофикация ВТ“ ЕАД, ТЕЦ „Горна Оряховица“ ЕАД,  ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД.

След извършения регулаторен преглед, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, в доклада на Комисията за всяко дружество е изчислена годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2023 г.

За „Топлофикация София“ ЕАД предлаганата годишна прогнозна цена  на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 137,93 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 137,85 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 96,95 лв./MWh,за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 95,20 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 136,99 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 113,21 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД – 131,82 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 145,54 лв./MWh.

Досегашните цени на топлофикационните дружества практически остават без промяна – предложението на регулатора е през следващия едногодишен период те да бъдат минимално повишени с между 0,05% и 0,36%.

С 0,05 процента поскъпват парното и топлата вода за клиентите на „Топлофикация София“.  Повишението на цените на „ЕВН България Топлофикация“ ще е с 0,14 процента. За „Топлофикация Плевен“ увеличението е 0,07 на сто, за „Топлофикация Бургас“ – 0,28 процента, за „Веолия Енерджи Варна“ –  0,35 на сто, за „Топлофикация Враца“ – 0,05 процента, за „Топлофикация ВТ“ – 0,11 на сто. Цената на парното и топлата вода за клиентите на „Топлофикация Перник“ ще бъде по-ниска с 0,66 процента.

В съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, за целите на ценообразуването КЕВР определя пределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ.  Тъй като цените на топлинната енергия са за бъдещ период КЕВР ги определя на прогнозен принцип.

Извършена е обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи в разходите на дружествата, формиращи цената на топлинната енергия – разходите за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Прогнозите са изготвени от регулатора след обстойно проучване на цените и тенденциите на  международни пазари на природен газ и петрол, въз основа на сключените фючърсни сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са и тенденциите и сключените фючърсни сделки на международните платформи за въглеродни емисии.  Комисията определи средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2023 – 30.06.2024 г.   в размер на 88,12  лв./MWh /без цени за достъп и пренос/.  В ценообразуващата формула са отчетени и разходите на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии. За целта регулаторът е определил прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 88,00 €/t СО2.

В предложените цени на топлинната енергия за новия регулаторен период са отразени направените корекции на необходимите приходи на дружествата.  По отношение на всички дружества Комисията прилага общ подход, в това число и корекции на ценообразуващите елементи. Корекциите отчитат ценовите изменения на природния газ през периода 1.07.2022 – 30.06.2023 г., при определена от регулатора средна прогнозна годишна цена от 122 лв./МВч. Това доведе до рязко повишени разходи на топлофикационните дружества, които са закупували през годината газ на много по-висока цена, а са фактурирали топлинната енергия за потребителите при прогнозната цена на природния газ от 122 лв/МВч. Тези разлики доведоха до недовзет приход на „Топлофикация София“ в размер на над 205 млн. лева и съгласно регулаторните правила това трябва да бъде отчетено в определената на дружеството цена от 1.07.2023 г.

На откритото заседание  представителите на топлофикационните дружества подкрепиха като цяло доклада на Комисията. В същото време част от тях изразиха бележки по направените от регулатора корекции в посока на  намаляване на технологичните разходи, на разходите за ремонтни дейности и възнаграждения и др. Във връзка с определените нива на технологичните разходи от страна на работната група беше подчертано, че стойността им има пряко влияние върху крайната цена на топлинната енергия. Това изисква дружествата да оптимизират своята работа като предприемат мерки за намаляването им.

До 16.00 ч. днес участниците в заседанието могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси.  Утре се очаква регулаторът да приеме проект за решение, като се предвижда общественото обсъждане по него да се проведе на  6.06.2023 г.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите, откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от него е достъпен ТУК.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе