Районните съдилища в Търговище и Омуртаг представиха годишните си отчети за 2023 година

Обобщените резултати от анализа на дейността на РС – Търговище и РС – Омуртаг през 2023 година бяха представени от председателите на съдилищата.

Гости на събитието бяха председателят на Окръжен съд – Търговище Татяна Даскалова, представител на Административен съд – Търговище съдия Албена Стефанова и ръководителят на районната прокуратура в града Мила Стайкова. Присъстваха магистрати от окръжния съд и  районните съдилища в областта.

Посочени бяха кадрови данни,  изнесена беше статистическа информация за постъпленията, натовареността, срочността на разглеждане на делата и качеството на съдебните актове през изминалата година в гражданско, наказателно отделение, както и в дейността на съдиите по вписвания и държавните съдебни изпълнители,  очертани бяха характерни тенденции и изводи от работата на двете институции.

Тодор Димитров – Председател и административен ръководител на районния съд в Търговище представи резюме на годишния доклад. През отчетната 2023 год. в РСТ са постъпили общо 2653 бр. дела, от които граждански дела 1716 бр. и наказателни дела 937 бр. В процентно съотношение гражданските дела съставляват 65 % от постъпилите дела, а наказателните са сравнително по-малко: 35 %. В сравнителен аспект през 2022 г. в Районен съд – Търговище са постъпили общо 2618 бр. дела, от които граждански дела 1736 бр. и наказателни дела 882 бр. В процентно съотношение гражданските дела съставляват 66 % от постъпилите дела, а наказателните са сравнително по-малко: 34 %. От така изложените по-горе данни се установява, че през отчетния период се наблюдава намаление в постъпленията при гражданските дела и увеличение при наказателните дела, при сравнение с постъпленията по същите видове дела за 2022 година.

Невяна Захариева – Председател и административен ръководител на Омуртагския районен съд очерта някои основни показатели за дейността на съда през изминалата година. През 2023 година в РС – Омуртаг са разгледани общо 1115 броя дела. Включените в този брой дела, останали несвършени от предходния отчетен период към 01.01.2023 г. са общо 379 броя. През годината са постъпили и са образувани общо 736 броя дела. В процентно съотношение общо разгледаните дела спрямо останалите несвършени такива към началото на отчетния период са 34,0%, а новообразуваните са 66,0%. От несвършените дела по-голям е бил броят на останалите несвършени граждански дела – 217 броя, спрямо 162 броя наказателни дела. През настоящия отчетен период се отчита увеличаване на броя постъпили през годината граждански дела в сравнение с предходните 2022 година и 2021 година и намаляване на наказателните.

В РСТ през 2023 год. общият брой на изпратените на инстанционен контрол дела е 224 бр., от които 148 бр. граждански дела и 76 бр. наказателни дела. Тези данни сочат, че през настоящия отчетен период е увеличен броят на обжалваните граждански дела, докато броят на обжалваните наказателни е намалял.

В РСО 8,7% от всички свършени през годината дела са били с обжалвани или протестирани съдебни актове, като  относителният дял на обжалваните актове по наказателни дела е 67,2%, а на граждански дела е 32,8%.

Като заместник на председателя на районния съд в Търговище съдия Христина Сярова благодари на колегите си и им пожела да не губят мяра. Отбеляза, че в последните 20 години в РСТ няма просрочено дело и е горда, че работи с тях.

В края на събранието бяха отправени поздравления към съдилищата от  гостите на събранието. Мила Стайкова отбеляза, че резултатите на търговищкия районен съд се дължат на личната отговорност на магистратите. Пожела им да не губят мотивацията си и благодари за взаимното уважение. Да запазим комуникацията между съдилищата, призова съдия Стефанова. За натовареността на магистратите, за подобреното качество на работа в РСТ, за обичта към работата, говори съдия Даскалова и пожела здраве и ведра работна атмосфера.

Докладите са публикувани на интернет страниците на съдилищата и съдържат много статистически данни и анализи:

За Районен съд – Търговище: https://targovishte-rs.justice.bg/bg/11907

За Районен съд – Омуртаг:  https://omurtag-rs.justice.bg/bg/9177

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе