Линията на бедност в област Търговище за 2023 г. е била e 512.17 лв.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

Оценка на бедността

През 2023 г. линията на бедност за област Търговище e 512.17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.4% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Търговище нараства с 7.2%, а относителният дял на бедното население нараства с 5.2 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за област Търговище за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.4 до 27.4%, или с 6.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.5%, или с 27.1 процентни пункта.

Материални и социални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство (табл. 1).

През 2023 г. 14.4% от населението на област Търговище живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), или с 0.2 процентни пункта повече в сравнение с 2022 година.

  1. Показатели за материални и социални лишения в област Търговище през 2023 година
Въпроси към домакинствотоЛица с ограничения – бр.Относителен дял от населението – %
Може ли домакинството да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.)5064052.4
Може ли домакинството да си позволи, ако желае, едноседмична почивка извън дома4643748.0
Имало ли е домакинството затруднения при плащането навреме на следните разходи за жилището:

* заем за покупка на жилището, в което живее домакинството

* наем за жилището, в което живее домакинството

* текущи разходи за ток, вода, отопление (без разходи за телефон)

* вноски за погасяване на кредити

3093332.0
Може ли домакинството да си позволи, ако желае, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент), всеки втори ден1250112.9
Позволява ли финансовото състояние на домакинството да поддържа нормална температура в жилището си1681617.4
Притежава ли домакинството автомобил (вкл. и служебен, който се ползва за лични нужди)64596.7
Може ли домакинството да си позволи подмяна на остаряла мебелировка5047452.2
Въпроси към лица на 16 и повече години  
Наличие на интернет връзка в дома, която може да се ползва за лични нужди48996.0
Подмяна на износени дрехи със закупуването на нови2124125.8
Купуването на два чифта обувки в зависимост от сезона, и/или за всички сезони2921735.5
Всяка седмица да похарчите малка сума пари за лични нужди2547030.9

 

Въпроси към домакинствотоЛица с ограничения – бр.Относителен дял от населението – %
Редовно участие в спортни и развлекателни дейности като посещения на кино, на театър, на концерт и др.1020612.4
Поне веднъж месечно среща с приятели/роднини за питие/хапване (вкл. в домашни условия)80659.8

 

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

До 2020 г. показателят се изчислява за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.

Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

През 2023 г. в област Търговище в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 3.0 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 5.7% от населението, като спрямо 2022 г. относителният им дял намалява с 3.7 процентни пункта.

          Комбиниран индикатор

          Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2023 г. 33.2% от населението на област Търговище, или 32.1 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя нараства с 7.2 процентни пункта спрямо 2022 г., като при мъжете нарастването е с 4.4 процентни пункта, а при жените с 9.7 процентни пункта.

Материални лишения при децата

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2023 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) в област Търговище е 38.3%.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе